Kliendi isikuandmete töötlemis põhimõtted.


PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED


JSC Mārupes Metālmeistars (siin ja edaspidi nimetatud meie) jaoks on privaatsus oluline. Seepärast tagame, et kõigi meie valduses olevate andmete töötlus ja kaitse on kooskõlas õiguslike nõuetega. Meie isikuandmete töötlemisele kehtivad Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (GDPR), isikuandmete töötlemise seadus ning muud seonduvad riiklikud seadused ja eeskirjad.

Privaatsuspõhimõtetes kirjeldatakse üldjoontes seda, kuidas isikuandmeid kogume, haldame, säilitame, jagame ja kaitseme. Täiendavad isikuandmete töötlemise andmed võivad olla toodud lepingutes ja teistes dokumentides, sealhulgas meie firmasisestes isikuandmete töötlemise reeglites.


ANDMETÖÖTLEJA TEAVE


Isikuandmete töötleja ja vastutav töötleja on JSC Mārupes Metālmeistars, registreerimisnumber: 50003428031, registreeritud aadress: Stadiona 1, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, telefon: +371 6706 9885, e-posti aadress: office@metalmaster.lv.


KASUTATUD MÕISTED


Teie – füüsiline isik, kes on enda või mõne juriidilise isiku nimel esitanud meie veebipoes tellimuse.
Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Isikuandmed sisaldavad mis tahes teavet, mille abil saab isikut otseselt või kaudselt tuvastada. Näiteks selle isiku nimi, isikukood, elukoha või tegeliku asukoha aadress, füüsilised, füsioloogilised, geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised või sotsiaalsed tegurid, mis seda isikut iseloomustavad ja muu sarnane teave, mis asjaomast isikut iseloomustab ning võimaldab tema otsest või kaudset tuvastamist.
Töötlus – mis tahes toiming või toimingute kogum, mis on tehtud isikuandmetega või isikuandmete kogumitega, kas automatiseeritud viisil või mitte. Nendeks on kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, lugemine, konsulteerimine, kasutamine, avaldamine edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel, joondamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
Töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes JSC Mārupes Metālmeistars ja töötleja vahel sõlmitud lepingu alusel töötleb JSC Mārupes Metālmeistars jaoks ja nimel isikuandmeid.
Küpsised – tekstifailid, mis on salvestatud kasutaja seadmesse. Nende otstarve on võimaldada JSC Mārupes Metālmeistars veebisaidi kasutamist konkreetse kasutaja jaoks isikupärastada.


ÜLDSÄTTED


Need põhimõtted annavad üldist teavet, kuidas JSC Mārupes Metālmeistars isikuandmeid töötleb. Lisaks nende põhimõtete kirjeldusele võidakse lepingutesse ja muudesse nendega seotud dokumentidesse lisada üksikasjalikumat teavet teie isikuandmete töötlemisest.

JSC Mārupes Metālmeistars tagab, et isikuandmete töötlemine toimub õiguslikul alusel teatud eesmärgi (eesmärkide) raames ja ainult ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Andmeid töödeldakse ainult nii kaua, kui see on vajalik andmetöötluse mis tahes eesmärgi täitmiseks (teie esitatud tellimuse täitmine, lepinguliste suhete täitmine, lepingutes määratletud kohustuste täitmine, võimalike vaidluste lahendamine, seadustes ja määrustes sätestatud kohustuste täitmine jne).

Isikuandmete töötlemisel järgitakse konfidentsiaalsust, turvalisust ja normatiivaktides sätestatud nõudeid. Me ei kogu, kasuta ega avalikusta teie isikuandmeid põhjendamatult. Välja arvatud juhul, kui see on otseselt ette nähtud kohaldatavate seaduste ja eeskirjadega või seaduste ja eeskirjadega ette nähtud ja vajalik, et kaitsta õiguslikke huve.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Läti Vabariigis kehtivatele nõuetele, mis on sätestatud seadustes ja eeskirjades. Samuti vastavalt teie vabalt ja üheselt väljendatud nõusolekule.

Töötleme vastavalt teie vabalt ja üheselt väljendatud nõusolekule ja konkreetsest olukorrast sõltuvalt järgmisi andmeid, mille olete vabatahtlikult esitanud – teie nimi, isikukood, tegelik ja/või deklareeritud elukoha aadress, pangakonto andmed (nt pangakonto number), kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress), ametikoht (kui sõlmite lepingu mõne juriidilise isiku nimel).

JSC Mārupes Metālmeistars töötajad kasutavad teie isikuandmeid, et:

(a) anda teile võimalus kasutada veebisaite www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee ja neil saadaolevaid teenuseid;
(b) hallata veebisaite www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt ja www.metalmaster.ee;
(c) saata teile teateid ja arveid ning teha makseid;
d) saata teile e-kirju, mille olete tellinud (uudised ja jooksvad pakkumised);
(e) saata teile infolehti ja muid turundussõnumeid;
(f) vastata teie küsimustele või kaebustele veebisaitide www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee kohta;
g) teavitada pakkumistest ja teenustest, mis meie arvates võivad teile pakkuda erilist huvi;
(h) korraldada turundus- ja kommunikatsioonitegevusi, millest saate igal ajal loobuda.

Teie isikuandmed on konfidentsiaalne teave, mida on vajaduse korral õigus saada:

a) JSC Mārupes Metālmeistars spetsiaalselt volitatud isikutel ja JSC Mārupes Metālmeistars juhtkonnal;
b) isikutel, kes peavad registreid, näiteks kliendiregistreid;
c) loovutatud nõudeõiguse alusel inkassoteenuse osutajatel, kohtutel, kohtuväliste vaidluste lahendajatel;
(d) institutsioonidel, näiteks õiguskaitseasutused;
(e) muudel isikutel, kui sellist teavet on kohustus normatiivaktides sätestatud juhtudel avaldada või seadustes/eeskirjades sätestatud kohustuste täitmiseks;
(f) teie andmete töötlejatel, näiteks andmebaasi haldajal. Samuti isikul, kes tagab kohustuste rikkumise korral võlgade sissenõudmise. Need isikud töötlevad teie isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele ja neil on keelatud kasutada neid andmeid muudel eesmärkidel või neid isikuandmeid ilma meie nõusolekuta teistele isikutele edastada. Andmetöötlejad tagavad teie andmete kaitse vastavalt normatiivaktide nõuetele, samuti vastavalt meiega sõlmitud kirjalikule lepingule. Töötlejal pole juurdepääsu sellistele isikuandmetele, mis pole seotud töötleja kohustuste täitmisega;
(g) Meie töötlejad on hoolikalt valitud ja nõuame neilt sobivate meetmete kasutamist, et kaitsta teie andmete konfidentsiaalsust ja tagada isikuandmete turvalisus.
(h) Igal juhul vastutab teie isikuandmete töötlemise eest JSC Mārupes Metālmeistars.

Teavitame teid hea meelega sellest, milliseid isikuandmeid meie juures säilitatakse, kui kaua teie andmeid säilitatakse, kuidas neid kasutame, kes teie andmeid saab ja kellele teie andmeid on avaldatud. Kui need andmed on ebatäpsed, parandame need. Palun helistage +371 6706 9885 või kirjutage e-posti aadressile: office@metalmaster.lv.

Teil on õigus nõuda, et JSC Mārupes Metālmeistars väljastab teavet selle kohta, millised isikuandmed on nende käsutuses. Samuti taotleda oma andmete parandamist või kustutamist, esitades taotluse kirjalikult ja allkirjastades selle füüsiliselt või turvalise elektroonilise allkirjaga. Täidame teie taotluse põhjendamatu viivituseta mõistliku aja jooksul, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse kättesaamisest.

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, samuti tühistada nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Kui vaidlusi ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada ja arvate, et isikuandmete töötlemine rikub teie õigusi ja huve vastavalt kehtivatele seadustele ja eeskirjadele, võite esitada kaebuse isikuandmete kasutamise kohta riigi andmekaitse inspektsioonile (www.dvi.gov.lv).

Võttes arvesse, et arendame pidevalt oma tegevust, võime neid põhimõtteid aeg-ajalt ühepoolselt muuta ja täiendada Läti Vabariigis kehtivate seaduste, eeskirjade või lepingusätete ulatuses. Sellisel juhul teavitame teid kindlasti. Andmetöötluse põhimõtete ajakohane versioon on kättesaadav meie veebisaidil: www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt ja www.metalmaster.ee.


KÜPSISED


Küpsised ei sisalda teavet, mis võimaldab meil teid tuvastada. Meil on ainult anonüümne teave, mille lisame oma analüütilistesse aruannetesse. Märkides meie veebisaitidele www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt või www.metalmaster.ee sisenemisel lahtri „Nõustun“, nõustute, et kogume küpsiste abil teavet meie veebisaidi külastamise kohta, nagu nõuab veebisait. Teie nõusoleku staatust hoitakse küpsistes 90 päeva. Kui te ei soovi, et meie veebisaidiga seotud küpsised teie arvutisse või mõnda muusse internetiühendusega seadmesse salvestataks, ei või te meie veebisaiti külastada.

Täpsemat teavet küpsiste haldamise kohta leiate näiteks veebisaidilt http://www.allaboutcookies.org. Allpool on meie küpsiste tüüpide ja nende kasutamise eesmärkide teave. Küpsiste tüübid:

(a) seansiküpsised – võimaldavad teid teatud veebisaiti külastades ära tunda. Need jätavad meelde konkreetse veebisaidi mis tahes muudatused või valikud nii, et need salvestatakse ka teistel lehtedel. Need küpsised võimaldavad teil kiiresti ja hõlpsalt kasutada sama veebisaidi mitut lehte, vältides vajadust töödelda iga külastatud lehte. Seansiküpsised ei ole püsivad – need aeguvad, kui sulgete oma veebibrauseri või lõpetate sellel veebisaidil sessiooni;
(b) püsivad küpsised – küpsised, mida hoitakse teie internetiühendusega seadmes teatud aja jooksul pärast veebiseansi lõppu. Seetõttu võimaldavad need salvestada kasutaja veebisaidil tehtud valikud või toimingud ja kasutada neid järgmisel korral, kui kasutaja veebisaiti külastab;
(c) omaküpsised – küpsised, mida haldavad veebisaidi operaatori üksused;
(d) kolmanda isiku küpsised – meie veebisaidil on küpsiseid kasutavate kolmandate isikute veebiteenused: Google AdWords. See on reklaamiplatvorm, mis kogub andmeid, et mõõta reklaamide tõhusust ja veebisaidi kasutajate käitumist seoses nähtud reklaamiga. Adwordsi kasutatakse ka teatud pakkumiste vastu ülesnäidatava huvi tuvastamiseks ja sobivale sihtrühmale asjakohasema reklaami näitamiseks. Google Analytics on veebisaidi kasutamise analüüsi tööriist, mis kogub andmeid veebisaidi kasutamise kohta. Salvestatakse teave, näiteks saidi külastamiseks kasutatud riist- ja tarkvara, külastatud lehed ning külastuse kestus.

Juhul, kui te ei soovi, et arvutisse salvestataks küpsiseid, on veebibrauseri turvaseadetes võimalik märkida „Ära aktsepteeri küpsiseid“. Siis ei salvestata teie seadmesse ühtegi veebisaitide www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt või www.metalmaster.ee küpsist. Teie arvutiekraanile võib ilmuda teade, et meie veebisaidil või mõnel muul veebisaidil ei tööta funktsioonid täielikult. Saate ka muuta oma brauseri seadeid nii, et iga kord, kui veebisait üritab küpsist seadistada, teavitatakse teid ja saate iga küpsise puhul otsustada, kas nõustute sellega või keeldute sellest.

JSC Mārupes Metālmeistars kasutab Google Analyticsi programmi, et analüüsida veebisaitide www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt ja www.metalmaster.ee külastusi. Meie serveritesse salvestatud küpsiseid kasutades kogub Google Analytics statistikat ja muud veebisaitide www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee teavet. Veebisaitidega www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt ja www.metalmaster.ee seoses kogutud teavet säilitab Google. Teabe kogumiseks ja kasutamiseks kasutame partneri AS DELFI loodud programmide küpsiseid, samuti sisemist andmekogumisvahendit.